دکتر پریسا شکریزدان – زیست فناور آرکا

دکتر پریسا شکریزدان

دکتر پریسا شکریزدان

دکتر پریسا شکریزدان

دکتر پریسا شکریزدان

کارشناسی ارشد
علوم دامی-تغذیه
دکتری تخصصی
میکروبیولوژی کاربردی
پسا دکتری
میکروبیولوژی
Scopus Author ID:

برای جستجو تایپ کرده و اینتر را بزنید

سبد خرید