دکتر محمد فاصله جهرمی – زیست فناور آرکا

دکتر محمد فاصله جهرمی

دکتر محمد فاصله جهرمی

دکتر محمد فاصله جهرمی
کارشناسی ارشد
علوم دامی-تغذیه
دکتری تخصصی
بیوتکنولوژی صنعتی
پسا دکتری
بیوتکنولوژی
Scopus Author ID:
35933381400

برای جستجو تایپ کرده و اینتر را بزنید

سبد خرید